Logo

Vy a Vaše zdravieSme súčasťou skupiny AGEL, najväčšieho súkromného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v strednej Európe.

Zamestnanci nemocnice

MUDr. Andrej Vrzgula, PhD.

MUDr. Andrej Vrzgula, PhD.

námestník LPS pre chirurgické odbory

055/7234 500
andrej.vrzgula@nemocnicasaca.sk

Štúdium na Lekárskej fakulte Univerzity P.J.Šafárika v Košiciach ukončil v roku 1985. Po jeho absolvovaní až do roku 2005 pracoval ako sekundárny lekár a od roku 2005 do augusta 2009 ako odborný asistent na I. chirurgickej klinike Fakultnej nemocnice Louisa Pasteura v Košiciach. Zastával funkciu vedúceho oddelenia kolorektálnej chirurgie a podieľal sa na pregraduálnej výuke domácich aj zahraničných študentov. Pôsobil ako člen štátnicovej skúšobnej komisie pre bakalárske a magisterské štúdia. Od septembra 2009 pracuje vo funkcii prednostu III. chirurgickej kliniky Nemocnice Košice – Šaca a.s. Špecializáciu v odbore chirurgia I. stupňa získal v roku 1988, špecializáciu II. stupňa v roku 1997 a v roku 2009 získal špecializáciu v odbore gastroenterálna chirurgia. V roku 2006 úspešne ukončil doktorandské štúdium na I. chirurgickej klinike LF UPJŠ a FNLP v odbore chirurgia a získal vedecko-akademickú hodnosť „ PhD “. Je členom Slovenskej chirurgickej spoločnosti, Slovenskej gastroenterologickej spoločnosti, Sekcie mininvazívnej chirurgie SCHS, Koloproktologickej sekcie SCHS a členom medzinárodných chirurgických spoločností – Európskej asociácie endoskopickej chirurgie (EAES), Medzinárodnej spoločnosti univerzitných kolorektálnych chirurgov (ISUCRS). Prednášal na mnohých domácich aj zahraničných chirurgických a gastroenterologických kongresoch, je autorom a spoluautorom viacerých odborných článkov a učebných textov. Absolvoval študijné pobyty a krátkodobé stáže na viacerých zahraničných pracoviskách (L Aquilla – Taliansko, St.Mark´s Hospital – Londýn , Chirurgická klinika FN Ostrava, Onkologické centrum – Nový Jičín, ISCARE - Praha). Vo svojej chirurgickej praxi sa zaoberá širokou škálou klasických aj laparoskopických operácii na gastro-intestinálnom trakte, so zvláštnym zreteľom na miniinvazívne výkony na hrubom čreve a konečníku. Pôsobí ako školiteľ pre laparoskopickú chirurgiu v rámci predatestačnej prípravy realizovanej cestou Slovenskej zdravotníckej univerzity. Na pracovisku zaviedol novú operačnú metódu laparoskopických operácii cestou jedného portu (SILS technika).