Logo

Vy a Vaše zdravieSme súčasťou skupiny AGEL, najväčšieho súkromného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v strednej Európe.

Zamestnanci nemocnice

MUDr. Erik Dosedla, PhD., MBA.

MUDr. Erik Dosedla, PhD., MBA.

primár kliniky

055/7234 202
erik.dosedla@nemocnicasaca.sk

Ukončil Lekársku fakultu Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach v roku 2005. Po promócii nastúpil na III. gynekologicko-pôrodnícku kliniku LF SZU Nemocnica Košice-Šaca. Atestáciu (európsky certifikát I+II) v odbore gynekológia a pôrodníctvo získal v roku 2010. Subšpecializačnú atestáciu v odbore materno-fetálna medicína získal v roku 2016 (LF UK, Bratislava). Titul Ph.D. získal na 1. LF Univerzity Karlovej v Prahe v roku 2017. Titul MBA získal na International Schol of Management v roku 2017, so zameraním na riadenie ľudských zdrojov v zdravotníctve. Od roku 2011 do roku 2013 pracoval na klinike ako vedúci lekár pôrodnice a oddelenia rizikovej gravidity a šestonedelia. Od roku 2012 je odborným asistentom na Lekárskej fakulte UPJŠ. Od roku 2012 je odborným konzultantom Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. Je držiteľom nasledovných certifikátov: USG vyšetrenia v gynekológii a pôrodníctve (I. gynekologicko-pôrodnícka klinika LF UPJŠ, 2006), Laparoskopická sutúra a uzlenie (III. chirurgická klinika SZU, 2007), FMF Certificate of Competence (FMF Germany, 2008, FMF UK 2009) - prvotrimestrálny screening vrodených vývojových chýb, preeklampsie, Certificate of Competence pre Dopplerov ultrazvuk a predikciu predčasného pôrodu (FMF UK 2009), Liečba popôrodného krvácania (Austria, 2009), 3D/4D VISUS (Praha, 2010). Je držiteľom kvalifikácie ČSUPG ČLS JEP III. stupňa, ktorá ho oprávňuje vykonávať konziliárnu ultrazvukovú diagnostiku v gynekológii a pôrodníctve. Je školiteľom ČSUPG ČLS JEP s najvyššou kvalifikáciou, konečným riešiteľom najzložitejších prípadov a konziliárom s celoštátnou pôsobnosťou a medzinárodným uznaním. Absolvoval stáže v ultrazvukovej diagnostike a invazívnych metódach asistovaných ultrazvukom na I. GPK 1. LF UK a VFN, Praha (prof. Calda), Endokrinologikum Hamburg (doc. Krapp), v urogynekológii Gynecare TVT-O v Prahe (prof. Martan). Je autorom kapitoly v knihe Ultrazvuková diagnostika v těhotenství a gynekologii, ako i viacerých pôvodných vedeckých prác, pričom viacero prác publikoval v svetových impaktovaných časopisoch. Prednáša na domácich a medzinárodných konferenciách. Špecializuje sa na perinatológiu, fetálnu medicínu, pričom na klinike zaviedol pokročilú ultrazvukovú prenatálnu diagnostiku a invazívnu sonografiu. Okrem toho sa venuje najmä laparoskopickej gynekologickej operatíve. Je vedúcim redaktorom internetového profesného portálu www.gynstart.cz a časopisu Aktuální gynekologie a porodnictví. Je členom komisie pre prenatálnu ultrazvukovú diagnostiku Českej společnosti pro ultrazvuk v porodnictví a gynekologii ČLS JEP. Je členom Medzinárodnej spoločnosti pre ultrazvuk v gynekológii a pôrodníctve (ISUOG), Českej gynekologicko- pôrodníckej spoločnosti, Slovenskej gynekologicko-pôrodníckej spoločnosti. V roku 2013 bol v Českej republike ocenený cenou prof. Čecha. V roku 2017 bol menovaný riaditeľom pre Slovenskú republiku v Ian Donald School of Ultrasound.