Logo

Vy a Vaše zdravieSme súčasťou skupiny AGEL, najväčšieho súkromného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v strednej Európe.

Lekárske pracoviská

Oddelenie pracovného lekárstva a klinickej toxikológie

Oddelenie je súčasťou Nemocnice Košice-Šaca a.s. 1 súkromná nemocnica od 12.9.2005. Oddelenie pracovného lekárstva a klinickej toxikológie má lôžkovú časť a ambulantné časti.

Poskytuje diagnostiku a špecializovanú liečebnú starostlivosť u ochorení, ktoré vznikajú vplyvom faktorov práce a pracovného prostredia. Posudzuje a hlási ohrozenia chorôb z povolania, choroby z povolania, profesionálne otravy a iné poškodenia zdravia pri práci. Vypracováva posudky bolestného a sťaženia spoločenského uplatnenia pri chorobách z povolania a inom poškodení zdravia pri práci. Zaoberá sa prevenciou a zaisťuje pre klientov preventívne lekárske prehliadky – vstupné, periodické a výstupné za účelom zistenia zdravotnej spôsobilosti klientov na výkon konkrétnej práce, respektíve po ukončení rizikovej práce.

Ako jediné pracovisko na Slovensku vykonáva u klientov v rámci ambulantnej preventívnej starostlivosti, ktorí pri svojej práci majú používať osobné ochranné pracovné prostriedky dýchacích orgánov, vyšetrenia Q Fit testom.