Logo

Vy a Vaše zdravieSme súčasťou skupiny AGEL, najväčšieho súkromného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v strednej Európe.

Lekárske pracoviská

Očné oddelenie

Zelený zákal (glaukóm)

Preventívna kryoretinopexia

GLAUKÓM

Glaukómové ochorenia patria medzi najvážnejšie problémy oftalmológie, keďže sa radia medzi najčastejšie príčiny slepoty (v celosvetovom meradle je to 13 %). Glaukóm vo veľkej miere postihuje aj mladšie generácie, preto sa stáva celospoločenským problémom.

Čo je glaukóm?

Glaukóm (zelený zákal) je chronické očné ochorenie spojené s trvalým alebo záchvatovitým zvýšením vnútroočného tlaku, ktoré vedie k poškodeniu zrakového nervu, s charakteristickými zmenami  a stratami v periférnom videní. Ak sa glaukóm nelieči, v konečnom dôsledku vedie k výraznému zužovaniu periférneho videnia, až  k slepote. 

Aké sú typy glaukómu?

 • Primárny glaukóm otvoreného uhla – plazivý, bezpríznakový typ
 • Primárny glaukóm zatvoreného uhla – záchvatový typ
 • Sekundárny glaukóm (pri iných ochoreniach, po liekoch alebo po úraze)
 • Vrodený a detský glaukóm

Ako sa prejavuje glaukóm?

U malého percenta pacientov ochorenie začne ako záchvat prudkej bolesti (glaukómový záchvat) postihnutého oka a priľahlej časti hlavy. Bolesť je sprevádzaná hmlistým videním, červeným okom, chorý vidí farby dúhy okolo svetla, môže aj zvracať. Tento stav vyžaduje okamžitú medikamentóznu a ak je nevyhnutné, tak aj chirurgickú  liečbu.

Vo väčšine prípadov glaukóm prebieha dlho bez zjavných príznakov. Preto je dôležité u každého pacienta po 40. roku života vykonať preventívne vyšetrenie vnútroočného tlaku a očného pozadia so zameraním na zrakový nerv. Pri glaukóme býva vnútroočný tlak väčšinou vyšší ako 21 torr. Táto hranica je však individuálna. Existujú aj takzvané glaukómy s nízkymi hodnotami očného tlaku, pri ktorých dochádza k poškodeniu zrakového nervu už pri hodnotách nižších ako 21 torr. Ochorenie sa prejavuje postupnou stratou periférneho videnia, nespoznané a neliečené ochorenie môže viesť v konečnom štádiu k tzv. rúrovitému videniu a k slepote.

Aká je prognóza glaukómu?

Glaukóm je ochorenie, ktoré trvá celý život. Nedá sa vyliečiť, ale dá sa liečiť tak, aby nedochádzalo k zužovaniu periférneho videnia a zmenám vo videní, ktoré si pacient uvedomuje. Dodržiavaním vhodnej životosprávy, pravidelnými kontrolami, sledovaním a vhodnou liečbou sa dá pokles zrakových funkcií zastaviť alebo spomaliť.

Diagnostika glaukómu:

 • meranie vnútroočného tlaku
 • denná tlaková krivka
 • OCT vyšetrenie terča zrakového nervu a gangliových buniek 
 • gonioskopia – metóda vyšetrenia  štruktúr komorového uhla
 • počítačová perimetria –  vyšetrenie zorného poľa
 • pachymetria – ultrazvukové meranie hrúbky rohovky
 • vyšetrenie očného pozadia – zisťujú  zmeny na zrakovom nerve

Liečba glaukómu

 • medikamentózna
 • laserová
 • chirurgická

Výkon je vedený v lokálnej alebo celkovej anestéze (miestnom alebo úplnom znecitlivení). Lokálna anestézia oka sa realizuje prostredníctvom na to určených očných kvapiek a/alebo prípadné následné pichnutie znecitlivejúcej  injekcie do oblasti za oko. Pred operáciou sa opakovane aplikujú očné kvapky do spojovkového vaku oka podľa potreby (antibiotické, miotiká – kvapky na zúženie zrenice a pod.). O celkovej anestézii vás poučí lekár - anesteziológ. Po dezinfekcii oka a jeho okolia sa oddelí spojovka a vytvorí sa v bielku oka priechodná komunikácia s prednou komorou oka (trabekulektomia). V dúhovke sa vystrihne malý otvor (basálna iridectomia). Spojovka sa hermeticky zašije. Oko sa ošetrí očnými kvapkami a zalepí sa. Ďalšou možnosťou je operácia s použitím vnútroočných implantátov.

 • cyklokryoterapia (zmrazovanie)
späť na úvodnú stránku oddelení