Slovenčina
English
Spojovateľka: 055/7234111
späť

Tím

MUDr. Ján Slávik

Primár

Ukončil štúdium Lekárskej fakulty Univerzity P.J. Šafárika v Košiciach roku 1987. Odvtedy pracoval na Klinike anestézie a intenzívnej medicíny v Košiciach. Atestácie 1. a 2. stupňa v odbore anestéziológia a intenzívna medicína absolvoval v rokoch 1991 a 1996. V roku 1992 sa zúčastnil Kurzu pôrodníckej analgézie v Prahe. Venuje sa regionálnym technikám v anestéziológii, pôrodnej analgézii. Je školiteľom SARA (Slovenská akadémia regionálnej anestézie), členom Slovenskej spoločnosti anestézie a intenzívnej medicíny. Od apríla 2006 je primárom oddelenia.

MUDr. Michal Blanár

Zástupca primára

Od ukončenia Lekárskej fakulty Univerzity P.J. Šafárika v Košiciach v roku 1991 pracuje na OAIM. V odbore anestéziológia a resuscitácia atestoval v roku 1995 a 2. stupňa atestoval roku 2000. V roku 1999 absolvoval kurz Slovenskej akadémie regionálnej anestézie. Venuje sa pôrodnej epidurálnej analgézii. Je členom Slovenskej spoločnosti anestéziológie a intenzívnej medicíny. Od mája 2006 je zastúpcom primára.

MUDr. Pavol Rusnák

Primár COS

Po ukončení LF UPJŠ v Košiciach v roku 2004 pracoval na OAIM v Moste (ČR) do mája 2010, kedy nastúpil do tunajšej nemocnice. Euroatestáciu v odbore anesteziológia a intenzívna medicína absolvoval v roku 2009 v Prahe - Motol. V priebehu pôsobenia v ČR získal certifikát na regionálnu anestéziu hornej a dolnej končatiny v Ústí nad Labem a na pôrodnícku anestéziu a analgéziu v Prahe.Tejto problematike sa intenzívne venuje dodnes. Od septembra 2011 vykonáva funkciu primára centrálnych operačných sálov.

MUDr. Ľubomír Lenárt

Absolvoval Lekársku fakultu Univerzity P. J. Šafárika v roku 1981, od ukončenia štúdia pracuje na OAIM. Atestoval v odbore anestéziológia a resuscitácia 1. stupeň v roku 1984 a 2. stupeň v roku 1990. Je členom Slovenskej spoločnosti anestézie a intenzívnej medicíny. V roku 1990 získal certifikát pre Pôrodnú epidurálnu analgéziu a tejto problematike sa úspešne venuje dodnes.

MUDr. Libuša Tešinská

Ukončila štúdium Lekárskej fakulty Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach v roku 1981. Odvtedy pracuje na OAIM. V roku 1984 vykonala atestáciu 1. stupňa a v roku 1993 atestáciu 2. stupňa v odbore anestéziológia a resuscitácia. V rámci kontinuálneho vzdelávania absolvovala roku 2000 školenie F.E.E.A (Európsky fond pre vzdelávanie v anestéziológii), roku 2003 školenie SARA (Slovenská akadémia regionálnej anestézie). V Nemocnici Košice-Šaca a.s. je členkou antibiotickej komisie. Je členkou Slovenskej spoločnosti anestéziológie a intenzívnej medicíny.

MUDr. Róbert Jevický

Ukončil štúdium Lekárskej fakulty Univerzity P.J. Šafárika v Košiciach v roku 1993. Od ukončenia štúdia pracoval na Klinike anestézie a intenzívnej medicíny v Košiciach. Atestáciu 1. stupňa v odbore anestéziológia a intenzívna medicína úspešne absolvoval roku 1997 a 2. stupňa roku 2002. V roku 1998 sa zúčastnil školiaceho miesta - Manažment a perioperačná starostlivosť pacientov podstupujúcich kardiochirurgickú operáciu (SÚSCH Bratislava). Venuje sa regionálnej anestézii a invazívnemu monitoringu pacienta. Je členom Slovenskej spoločnosti anestézie a intenzívnej medicíny.

MUDr. Jozef Radzo

V roku 1980 ukončil štúdium na lekárskej fakulte UPJŠ v Košiciach. V tom istom roku nastúpil na ARO FNsP Tr. SNP1 Košice (teraz I. KAIM UNLP KE). Na tomto pracovisku pôsobil do decembra 2006. Od roku 2006 až doteraz pracuje na OAIM v Nemocnici Košice-Šaca a.s. Má prvo- a druho-stupňovú atestáciu z odboru anesteziológia a intenzívna medicína. Absolvoval kurz z pôrodníckej analgézie a kurz regionálnej anestézie v Českej republike.

MUDr. Ivona Kendrová

Ukončila štúdium Lekárskej fakulty Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach v roku 1997, odvtedy až pracovala na OAIM NsP sv. Barbory v Rožňave až do apríla 2003, kedy nastúpila do našej nemocnice. Absolvovala 1.atestáciu v odbore anestéziológia a  intenzívna medicína v roku 2000 a 2. atestáciu (euroatestáciu) v roku 2005. V rámci kontinuálneho vzdelávania absolvovala roku 2008 školenie F.E.E.A (Európsky fond pre vzdelávanie v anestéziológii) a školenie na vykonávanie punkčnej dilatačnej tracheotómie. Je členkou SLK a SLS. Je členkou tímu Košickej záchranky.

MUDr. Lýdia Hegedušová

Ukončila štúdium Lekárskej Fakulty Univerzity Komenského v Bratislave v roku 1997, odvtedy pracovala na OAIM NsP sv.Cyrila a Metoda v Petržalke až do roku 2004, kedy nastúpila do našej nemocnice. Atestáciu 1. stupňa v odbore anestéziológia a intenzívna medicína absolvovala v roku 2000 a atestáciu 2.stupňa (euroatestáciu) v roku 2008.V roku 2008 absolvovala školenie F.E.E.A (Európsky fond pre vzdelávanie v anestéziológii).Od roku 2006 je zaradená do predatestačnej prípravy v odbore algeziológia a v súčastnosti pracuje na ambulancii bolesti. Je členkou SLK a Slovenskej spoločnosti anestéziológie a intenzívnej medicíny, v Slovenskej spoločnosti pre štúdium a liečbu bolesti.

MUDr. Monika Labašová

Ukončila Lekársku fakultu Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach v roku 2006. Od ukončenia štúdia pracovala na OAIM v NsP sv. Barbory v Rožňave. Na OAIM Nemocnice Košice-Šaca pracuje od augusta roku 2007. Je zaradená do predatestačnej prípravy v odbore anestézia a intenzívna medicína. Je členkou Slovenskej lekárskej spoločnosti.

MUDr. Daniela Ogurčáková

Absolvovala Lekársku Fakultu Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach roku 1989, od ukončenia školy pracuje na OIAM. Roku 1996 a 2001 atestovala v odbore anestéziológia a intenzívna medicína a r. 2005 vykonala atestáciu v odbore algeziológia. Je členkou Slovenskej spoločnosti anestézie a intenzívnej medicíny a Slovenskej spoločnosti pre štúdium a liečbu bolesti. Od júla 2006 pracuje na skratený pracovný uväzok na ambulancii bolesti.

MUDr. Martina Kizeková

Ukončila štúdium na Lekárskej fakulte Univerzity P.J. Šafárika v roku 2002. Odvtedy pracuje na OAIM. Roku 2005 atestovala v odbore anestéziológia a resuscitácia v Českej republike. Od októbra 2005 pracuje na OAIM nemocnice Košice-Šaca. V roku 2008 získala atestáciu 2.stupňa (euroatestáciu) v odbore anestéziológia a  intenzívna medicína.Od roku 2006 je zaradená do predatestačnej prípravy v odbore algeziológia a v súčastnosti pracuje na ambulancii bolesti.

MUDr. Ivana Bernátová

Ukončila Lekársku fakultu Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach v roku 2004. Od ukončenia štúdia pracovala na OAIM NsP sv. Barbory v Rožňave až do marca roku 2007, odkedy pracuje na OAIM Nemocnice Košice-Šaca a.s. V roku 2010 získala euroatestáciu v odbore anestézia a intenzívna medicína. V roku 2008 absolvovala školenie na vykonávanie punkčnej dilatačnej tracheotómie. Je členkou Slovenskej lekárskej spoločnosti.

MUDr. Zuzana Babicová

Ukončila Lekársku fakultu Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach v roku 2007, odbor všeobecné lekárstvo. Od septembra 2007 pracuje ako sekundárny lekár na Oddelení anestézie a intenzívnej medicíny nemocnice Košice-Šaca a.s., je zaradená do predatestačnej prípravy.

MUDr. Martin Dvulit

Ukončil štúdium LF UPJŠ v Košiciach v roku 2001, odvtedy pracoval na OAIM NsP v Michalovciach až do apríla 2010 , kedy nastúpil do tunajšej nemocnice. V roku 2006 absolvoval mesačnú stáž na dept. of Anestesiology Wolfson Hospital v Tel Avive. V roku 2008 získal euroatestáciu v odbore anesteziológia a intenzívna medicína. Je členom slovenskej spoločnosti anestézie a intenzívnej medicíny.

MUDr. Helga Závodníková

Ukončila štúdium na Lekárskej fakulte Univerzity P. J. Šafárika v roku   2007, odkedy pracovala na OAIM  sv.Jakuba v Bardejove a v Záchrannej službe Bardejov až do mája 2011, kedy nastúpila na OAIM  tunajšej nemocnice. Je členkou SLS. Je zaradená do predatestačnej prípravy. Absolvovala kurz školiteľky prvej pomoci pre Červený kríž.

Zuzana Krasnecová

Vrchná sestra

Ukončila štúdium na Strednej zdravotníckej škole v Košiciach. Po ukončení školy som nastúpila do FNsP v Košiciach na kliniku anesteziológie a intenzívnej medicíny V roku 1996 som absolvovala pomaturitné štúdium v odbore anestézie a intenzívnej medicíny V roku 2005 som nastúpila do VÚSCH v Košiciach na oddelenie OAIM, na úsek anestézy, ako staničná sestra do roku 2013. Od mája 2013 pracujem v Nemocnici Košice-Šaca a.s. 1.súkromná nemocnica ako vrchná sestra na oddelení OAIM.